Informační memorandum pro zákazníky

Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů popisuje zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

My, společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4,IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „Provident“), jakožto správce Vašich osobních údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti Provident a všemi platnými právními předpisy. S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osobou, na kterou se můžete kdykoliv obrátit v souvislosti s jakoukoliv otázkou týkající se problematiky ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

E-mail: dpo@provident.cz

Korespondenční adresa: Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4

Pověřenci také můžete hlásit narušení zabezpečení ochrany osobních údajů a jakékoliv další podezření o porušování práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete prostřednictvím výše uvedených údajů kontaktovat též anonymně.

Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

Údaje o totožnosti – jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a další relevantní osobní údaje

Údaje o identifikačním dokumentu – číslo dokumentu, datum vydání, datum skončení platnosti a další relevantní osobní údaje

Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní osobní údaje

Demografické údaje – rodinný stav, vzdělání, typ bydlení, počet dětí, informace o bydlišti a další relevantní osobní údaje

Profesní údaje – údaje o zaměstnavateli, a další relevantní osobní údaje

Údaje o finanční situaci – příjmy, vyčíslitelné výdaje, další úvěry a další relevantní osobní údaje

Údaje o obsluze ostatních úvěrů a půjček – výše úvěrů, výše splátek existujících úvěrů, výše částek po splatnosti a další relevantní osobní údaje

Údaje o chování spotřebitelů – údaje o elektronickém obchodování, nákupy, vlastnictví majetku (např. dům, byt, auto) a další relevantní osobní údaje

Digitální data – cookies, IP adresa, internetová adresa, údaje o způsobu vyplnění elektronické žádosti, další data z veřejně dostupných zdrojů a další relevantní osobní údaje.

Hlasový záznam – zvukový záznam Vašeho hlasu a obsahu konverzace


Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás:

 • z Vaší žádosti o půjčku vyplněné na našich webových stránkách nebo z žádostí vyplněných u našich obchodních zástupců a partnerů;
 • z komunikace nebo jednání po telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím jiných elektronických forem komunikace;
 • z dokumentů, které nám předložíte;
 • ze společných automatizovaných interkací na našem webu/mobilní aplikaci;
 • z našich interních databází, kde legálně taková data uchováváme.

Někdy získáváme osobní údaje z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:

 • z registrů klientských informací (úvěrových registrů);
 • z obchodního rejstříku;
 • ze živnostenského rejstříku;
 • z insolvenčního rejstříku;
 • z centrální evidence exekucí; nebo
 • z centrální evidence neplatných dokladů

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, na základě našeho oprávněného zájmu nebo po dobu uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění naši právní povinnosti, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností, uložených zákonem č. 257/2016 Sb., po dobu 5 let, v případě údajů sloužících k provedení identifikace Vaší osoby pro plnění našich povinností uložených zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, maximálně po dobu 10 let. Tato lhůta pro uchování začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl ukončen smluvní vztah s Vámi.
Záznamy hovorů na zákaznickou linku uchováváme po dobu 5 let.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem (zpravidla po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, a v případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení, po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení po podání mimořádných opravných prostředků).

Zpracovávaná osobní data, která uchováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, která je v tomto souhlasu uvedena nebo do doby, než je tento souhlas odvolán.

Při výskytu v našich prostorách a při případném využití našich pracovních nástrojů dochází k monitorování určitých míst, zařízení nebo činností. Níže blíže uvádíme naše monitorovací postupy.

Kamerový systém CCTV: V současnosti za účelem ochrany majetku společnosti a našich zaměstnanců monitorujeme kamerovým systémem tato místa: - prostory recepce sídla Společnosti - pobočky společnosti Přestávkové a odpočinkové místnosti a sanitární prostory monitorovány nejsou. V ojedinělých případech (úmyslné zničení majetku, odcizení věci atd.) může dojít k předání kopie záznamu příslušným orgánům veřejné moci (např. Policii ČR). Kamerové záznamy se uchovávají po dobu 7 dní. Bezpečnost zpracování zajišťují vhodná technická a organizační opatření, která chrání kamerové záznamy před jakýmkoli neoprávněným přístupem.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

V závislosti na účelu zpracování údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob:

 • příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daní, orgánu finančního dozoru, orgánu pro ochranu spotřebitelů);
 • našim dodavatelům (zpracovatelům);
 • subjektům vzájemně se informujících o dluzích zákazníků, zejména registrům klientských informací;
 • příslušným soudům

V souvislosti s naší obchodní činností nadnárodní společnosti jsou Vaše osobní údaje v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a pro vnitřní administrativní účely v rámci skupiny předávány rovněž dalším společnostem tvořícím koncern International Personal Finance plc. (dále jen „IPF“).

Koncern IPF tvoří následující společnosti: IPF International Limited, Provident Polska S. A., Provident Financial Romania I.F.N. S.A., Provident Pénzügyi Zrt.,Provident Financial, s.r.o. a IPF Digital AS. Průběžně aktualizovaný seznam členů koncernu IPF je k dispozici na adrese: http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: úvěrové registry, externí call centra, marketingové agentury, výzkumné agentury, externí inkasní agentury, externí advokátní kanceláře, dodavatele tiskových řešení, dodavatele IT řešení. Informace o zpřístupňování údajů si můžete vyžádat prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví tohoto informačního memoranda i na webových stránkách creditea.cz.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy chránící Vaše práva a svobody týk ající se Vašich osobních údajů.

Kde Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v Evropské unii a dále v jiných zemích, konkrétně ve Spojených státech a Indii.

Před předáním Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně. V rámci spolupráce s partnery ze Spojených států amerických Vaše údaje předáváme na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. V souvislosti s předáním Vašich osobních údajů partnerům z jiných třetích zemí uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky, které zaručují adekvátní úroveň ochrany.

Důvodem zpracování Vašich údajů v zahraničí je optimalizace nákladů na provoz IT systémů.

V souvislosti s předáváním Vašich osobních údajů do zahraničí Vám garantujeme možnost uplatnit veškerá Vaše práva a možnost domáhat se účinné právní ochrany za strany zahraničních orgánů veřejné moci.

Jak Vaše údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi vybranými zaměstnanci.

Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli máme uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás.

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, třídíme je podle Vašeho vztahu k naší společnosti (budoucí, stávající a bývalý klient) a nakonec je likvidujeme.

Na jakém právním základě a pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme?

Níže popisujeme právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování:

 • Plnění smlouvy

Před uzavřením smlouvy o zápůjčce jste povinni vyplnit formulář žádosti o spotřebitelský úvěr. Na základě Vámi poskytnutých údajů a údajů získaných z externích zdrojů prověříme Vaši úvěruschopnost. Následně náš systém pro Vás vypočítá a vytvoří návrh zápůjčky. Návrh stanoví podmínky naší smlouvy o spotřebitelském úvěru a je nezbytný pro provedení analýzy a řízení rizik. Pokud tedy v žádosti o spotřebitelský úvěr neuvedete požadované údaje, nebudeme Vám schopni vytvořit návrh zápůjčky. Ačkoli se návrh vytváří automaticky, rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky vždy přezkoumá některý z našich zaměstnanců, který má možnost rozhodnout dle svého uvážení i odlišně od návrhu.

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru zpracujeme Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem finančním produktu a umožnili Vám tak učinit informované rozhodnutí.

Abychom mohli změnit jakoukoli existující smlouvu o spotřebitelském úvěru, musíme shromáždit a použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom znovu mohli zhodnotit Vaši úvěruschopnost.

V průběhu platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru použijeme Vaše údaje k přiřazení plateb, které jste nám zaslali.

S využitím Vašich kontaktních údajů Vám také zašleme informaci prostřednictvím našich poskytovatelů telekomunikačních služeb o vygenerované smlouvě o spotřebitelském úvěru a další dokumentaci, která Vám bude k dispozici ve Vašem Zákaznickém účtu online.

Jsme také oprávněni použít údaje o Vašich nesplněných povinnostech k uplatňování našich nároků nebo poskytnout tyto údaje našemu oprávněnému poskytovateli (poskytovatelům) služeb vymáhání dluhů.

 • Plnění právních povinností

Dále Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom řádně plnili všechny povinnosti stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů, zákonem o spotřebitelském úvěru, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v jiných platných právních předpisech.

Nezískáme-li údaje vyžadované zákonem, nebudeme moci jednat o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a následně uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru.

Vaše údaje sdílíme se subjekty vyhodnocujícími údaje o úvěruschopnosti za účelem provedení hodnocení Vaší úvěruschopnosti.

Dodržujeme zásadu odpovědného poskytování spotřebitelských úvěrů – za tímto účelem shromažďujeme Vaše finanční údaje uvedené v žádosti o spotřebitelský úvěr. Vaše finanční údaje shromažďujeme také z jiných zdrojů. Například:

 • kontrolujeme údaje uvedené na dokladech, které jste nám předložil(a) pro ověření Vašich příjmů a výdajů; a
 • provádíme ověřování Vašich dluhů a platební morálky v klientských registrech; a
 • ověřujeme pravost dokladů, které jste poskytli k ověření své totožnosti a také pravost, správnost a úplnost dokumentů, které jste nám předložil(a) pro ověření Vašich příjmů a výdajů.

Shromážděné údaje používáme za účelem ověření Vaší úvěruschopnosti. Máte právo být neprodleně informován(a) o odmítnutí poskytnutí spotřebitelského úvěru. Pokud pro naše rozhodnutí o odmítnutí byly zohledněny informace z klientských registrů, máte právo obdržet informaci o tomto registru.

Abychom předešli legalizaci výnosů z trestné činnosti, shromažďujeme údaje týkající se Vás a Vašich dokladů totožnosti v listinné nebo elektronické podobě. Některé tyto údaje zpřístupňujeme, abychom mohli provést kontrolu Vašich údajů v určitých databázích a použít tyto údaje k ověření Vaší totožnosti. Vztahují se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim daňovým poradcům, auditorům a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů.

Dále na základě povinností poskytovatele spotřebitelských úvěrů, které vyplývají ze zákona o spotřebitelském úvěru, sdílíme informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti s registrem klientských informací NRKI a jeho oprávněnými uživateli. Z tohoto registru rovněž získáváme o Vás informace. Takto zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem:

- splnění naší povinnosti odpovědného poskytování spotřebitelských úvěrů;

- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů klientských registrů o Vaši bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;

- posuzování (a to i opakovaného) Vaši bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany provozovatelů klientských registrů a jejich oprávněných uživatelů.

Z Vašich údajů přístupných v klientských registrech, případně též z dalších Vašich veřejně dostupných osobních údajů (např. Vaše osobní údaje obsažené v insolvenčním rejstříku), provozovatelé jednotlivých klientských registrů vytváří informační soubor a v rámci tohoto souboru provádí statistická vyhodnocení Vaši bonity a důvěryhodnosti.

Tito provozovatelé zpřístupňují Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaši bonity a důvěryhodnosti) formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům klientských registrů, tedy i nám, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto klientských registrů v příslušném informačním memorandu.

Aktuální znění Informačního memoranda Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) je k dispozici na našich webových stránkách

Vztahují se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim daňovým poradcům, auditorům a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů.

Z právních předpisů (včetně mezinárodních smluv) pro nás mohou plynout další povinnosti, při nichž musí dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové osobní údaje budou vždy zpracovány výhradně za účelem plnění dané právní povinnosti.

 • Naše oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů, avšak pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení.

Po dobu trvání našeho smluvního vztahu i po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu doplacením Vaší zápůjčky Vám máme zájem zasílat propagační materiály k našim produktům a službám přizpůsobené na míru Vašim potřebám a informovat Vás o probíhajících soutěžích a jiných marketingových kampaních pro naše stávající a bývalé zákazníky. Jsme oprávněni použít Vaše kontaktní údaje k oslovování s nabídkami, zaslání informací o našich produktech a službách, které se podobají těm, které Vám poskytujeme nebo které jsme Vám poskytovali v minulosti. To lze provést prostřednictvím telefonu, dopisu, e-mailu, SMS zprávy nebo sociálních médií, za předpokladu, že každá zpráva bude obsahovat jednoduchou možnost odhlásit příjem takových zpráv.

Aby bylo možné co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům a potřebám, zpracováváme Vaše údaje za účelem přizpůsobení našich nabídek. Vaše údaje zpřístupňujeme místním i zahraničním věřitelům a bankám na základě jejich oprávněné žádosti v případě, že jste požádali o poskytování jejich služeb.

Některé Vaše údaje zpřístupňujeme systémům sloužícím k odhalování finančních podvodů, abychom předcházeli finančním podvodům.

V zájmu zaznamenání projevů Vaší vůle, zkvalitňování našich služeb a obhajoby našich právních nároků nahráváme veškeré hovory na zákaznickou linku. Shromažďujeme digitální data o Vašich zařízeních, abychom zabezpečili naši síť a monitorovali návštěvnost našich internetových stránek. Osobní údaje můžeme v omezené míře užívat též pro vývoj nových produktů a služeb a optimalizaci našich stávajících produktů.

Profilování

Proces týkající se žádosti o půjčku u Providentu je automatizovaný. Systém, který Provident používá, automaticky provede několik kontrol – jestliže některou z kontrol neprojdete, Vaše žádost bude zamítnuta. Na základě získaných dat Vás náš systém tzv. oboduje, což určí výši Vaší půjčky.

Soubory Cookies

Pokud navštívíte naše stránky, může se do vašeho počítače stáhnout část kódu zvaná cookie, která nám umožní zobrazit vám prohlížený obsah nebo přizpůsobit váš pohyb po stránkách vašim potřebám, zrychlit ho a zjednodušit.

Více informací o souborech cookie, jejich kategorizaci najdete v Zásadách používání souborů cookie webové stránky www.creditea.cz

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci – to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem.
 • Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné. Je-li sporná správnost Vašich údajů, můžete požádat o omezení jejich zpracování po dobu, kdy budeme jejich správnost ověřovat.
 • Máte právo na omezení zpracování údajů. To znamená, že Vaše údaje budeme uchovávat, ale nebudeme je jinak užívat.
 • Máte také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech:
 • Vaše údaje již pro nás nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;
 • v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento souhlas odvolali;
 • nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; než budou Vaše zájmy ověřeny, zpracování omezíme a pokud budou mít Vaše práva přednost, údaje na Vaši žádost vymažeme;
 • nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely;
 • osobní údaje musí být vymazány, je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;
 • je-li zpracování protiprávní.


Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše údaje nebudeme mazat ani omezovat jejich zpracování.

 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti příménu marketingu a tím ukončit nabízení produktů a služeb naší společnosti. Můžete nás kontaktovat na naši e-mailouvou adresu, nebo WhatsApp telefonní číslo na zákaznickou linku. CREDITEA produkty:

E-mail: ahoj@creditea.cz

WhatsApp: 723 53 53 53

 • Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit prostřednictvím našeho zákaznického servisu na WhatsApp telefonním čísle 723 53 53 53 nebo emailové adrese ahoj@creditea.cz, písemně pak na adrese sídla Providentu.
 • Máte právo nesouhlasit s rozhodnutím založeném pouze na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování, a to kontaktováním našeho zákaznického servisu prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto informačním memorandu.
 • Můžete kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktů uvedených na začátku tohoto informačního memoranda. Pověřence byste měli kontaktovat také v případě, domníváte-li se, že jsme porušili Vaše práva vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.
 • Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě zákona nebo našeho oprávněného zájmu; pokud si přejete takovou námitku vznést, můžete tak učinit prostřednictvím našeho zákaznického servisu na WhatsApp telefonním čísle 723 53 53 53 nebo emailové adrese ahoj@creditea.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud shledáme, že náš oprávněný zájem převáží nad Vašimi právy a svobodami, případně že nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá zákon, můžeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Bude-li Vaše námitka shledána oprávněnou, může to znamenat, že nebudeme nadále Vaše osobní údaje za daným účelem zpracovávat.

Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme je příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou k dispozici na našich internetových stránkách, přičemž Vás na změnu vždy upozorníme.

K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 18.5.2023.

Kontakt na zákaznický servis

Kdy nás zastihnete

Pondělí až pátek 8:00-17:00