Informace pro spotřebitele

Kontaktní informace

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění Providentu a k činnosti Společnost Provident Financial s.r.o., která provozuje i produkty Creditea, je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence/Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů/Základní seznamy/Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Spotřebitelské spory je oprávněn řešit mimosoudní cestou Finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O Online půjčku Creditea lze zažádat vyplněním online formuláře. V rámci online formuláře, zákazník zadá veškeré požadované údaje k žádosti o půjčku, a také prostřednictvím online formuláře nahraje všechny nezbytné dokumenty. Následně jsou všechny vyplněné informace a zaslané dokumenty překontrolovány ze strany zaměstnanců poskytovatele. Pokud je vše v pořádku, tak do 15 minut po ověření a schválení vstupních materiálů je odeslána schválená částka na potvrzený účet žadatele o spotřebitelský úvěr.

Základní podmínky pro získání úvěru jsou:

  • Osoba starší 20ti let
  • Občan ČR
  • Trvalý zdroj příjmu

V případě, že má žadatel jiné než české občanství, není možné využít plně online žádosti a doporučujeme zažádat o půjčku ze sesterské řady produktů Provident na www.provident.cz.

Potřebné dokumenty a kroky k získání úvěru:

  • Platný občanský průkaz
  • Doklad o trvalém příjmu za poslední 3 měsíce výpisem z běžného účtu ve formátu PDF, počet příloh maximálně 3 (jeho načtení je možné i plně online přihlášením do internetového bankovnictví), nebo kopii daňového přiznání za poslední uzavřené období pokud jste OSVČ nebo máte navíc příjmy z pronájmu
  • Ověření vlastnictví bankovního účtu určeného k ověření a zasílání čerpaných prostředků – automatickým přihlášením do internetového bankovnictví či zasláním 1 Kč na účet poskytovatele

Pokud žadatel neposkytne Providentu úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, a tudíž Provident nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, půjčka mu nebude poskytnuta.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1

Provident ani osobní finanční asistenti neposkytují rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není v tomto smyslu omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Online půjčky Creditea: 6, 9, 12, 24 a 36 měsíců, splátky od 137 Kč do 5 954 Kč (měsíční splácení)

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Spotřebitelský úvěr (půjčka) se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve Smlouvě o zápůjčce. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru Online půjčky Creditea ve výši 20 000 Kč na 12 měsíců: měsíční splátka 2 081 Kč, pevný úrok 4 967 Kč, poplatek za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení 0 Kč, poplatek za vedení zákaznického účtu 0 Kč, úroková sazba 42 % p. a., 3,5 % p.m., RPSN 51,96 %. Celkem zákazník zaplatí 24 967 Kč.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Zákazník je oprávněn zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoli před termínem splatnosti, přičemž tak provede jednoduše uhrazením částky na účet, kam zasílá pravidelné měsíční splátky. Tuto splátku je nutné provést z ověřeného bankovního účtu, registrovaného v zákaznickém účtu Creditea. Pro správné spárování platby je nutné uvést i stejný variabilní symbol používaný pro pravidelné měsíční splátky (zákaznické číslo). Tento úmysl nemusíte Providentu písemně oznámit.

Za předčasné splátky či za splátky vyšší než je pravidelná měsíční splátka není účtován žádný další či dodatečný poplatek.

V případě předčasného splacení části zápůjčky je výše minimální měsíční splátky celkové dlužné částky (tj. jistiny zápůjčky, úroku a poplatků) přepočítána a její výše je aktualizována v dalším měsíčním rozpisu plateb. I přes uhrazení mimořádné splátky v daném měsíci, je vždy nutné zaplatit i pravidelnou měsíční splátku.

V případě předčasného splacení zápůjčky Online půjčky Creditea neúčtuje Provident žádnou náhradu účelně vynaložených nákladů, které Providentu vzniknou v souvislosti s tímto předčasným splacením podle ustanovení § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

„Co se stane, když nebudu mít na úhradu měsíční splátky?“

Se zákazníky, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků, se snažíme nalézt řešení jejich situace, pokud s námi o svém problému mluví. V každém případě preferujeme smírné řešení, např. prostřednictvím uzavření splátkového kalendáře, nebo jiné dohody o způsobu úhrady dluhu.

V případě, že smírné řešení není možné a pokud situace s nedodržením závazků přetrvává, zákazníkovi bude účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky podle § 1970 občanského zákoníku, a také případný poplatek za každou z upomínek 300 Kč. Pokud ani 3 písemné upomínky nevedou k nápravě, může být smlouva o zápůjčce vypovězena a jako následek bude požadováno okamžité zaplacení celkové zbylé dlužné částky.

Pokud nejste schopni přes veškerou snahu hradit vaše finanční závazky dle podepsaných smluv, případně dohod, zamyslete se nad tím, zda Vaše příjmy postačují k pokrytí Vašich pravidelně splatných závazků. Pokud tomu tak není, je možné, že jste se ocitli v předlužení. V takovém případě máte možnost svou situaci řešit v rámci insolvenčního řízení, zejména žádostí o osobní bankrot, adresovanou příslušnému soudu. Se soudním podáním Vám může pomoci některá z veřejně prospěšných organizací věnující se pomoci předluženým spotřebitelům, jako např. Asociace občanských poraden, Poradna při finanční tísni, Charita, Sdružení českých spotřebitelů.

Pro více informací týkajících se dalších produktů Provident Financial s.r.o. navštivte https://www.provident.cz/informace-pro-spotrebitele

Kontakt na zákaznický servis

Kdy nás zastihnete

Pondělí až pátek 8:00-17:00